Spread the love

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-19

1. Wprowadzenie

Witamy w Hacker Tips ("Firma", "my", "nasz", "nas")!

Niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki", "Warunki korzystania z usługi") regulują korzystanie z naszej strony internetowej znajdującej się w https://hacker-tips.com (łącznie lub indywidualnie "Usługa") obsługiwanej przez Hacker Tips.

Nasza Polityka prywatności reguluje również korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i ujawniamy informacje, które wynikną z korzystania przez Użytkownika z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności ("Umowy"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał Umowy i zgadza się być z nimi związany.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z (lub nie może być zgodny z) Umowami, nie może korzystać z Usługi, ale poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

2. Komunikacja

Korzystając z naszej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na subskrybowanie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub całości tych wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

3. Zakupy

Jeśli użytkownik chce zakupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi ("Zakup"), może zostać poproszony o podanie pewnych informacji istotnych dla Zakupu, w tym między innymi numeru karty kredytowej lub debetowej, daty ważności karty, adresu rozliczeniowego i informacji o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z dowolnej karty lub innych metod płatności w związku z zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji tym stronom trzecim podlegającym naszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z przyczyn, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

4. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie "Promocjami") udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, zastosowanie mają zasady promocji.

5. Zwroty pieniędzy

Zwracamy pieniądze za Umowy w ciągu 15 dni od pierwotnego zakupu Umowy.

6. Treść

Nasza Usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób pewnych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów ("Treści"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści publikowane w Usłudze lub za jej pośrednictwem, w tym za ich legalność, niezawodność i stosowność.

Publikując Treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treści są Twoje (są jej właścicielami) i/lub mają prawo do korzystania z nich oraz prawo do przyznania nam praw i licencji przewidzianych w niniejszych Warunkach oraz (ii) że zamieszczanie Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do publikacji, praw autorskich, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta osób, które naruszają prawa autorskie.

Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla w Usłudze lub za jej pośrednictwem, a także jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie w Serwisie lub za jej pośrednictwem. Jednak publikując Treści za pomocą Usługi, udzielasz nam prawa i licencji na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Użytkownik zgadza się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Treści użytkownika innym użytkownikom Serwisu, którzy mogą również korzystać z Treści użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Hacker Tips ma prawo, ale nie obowiązek monitorowania i edytowania wszystkich Treści dostarczonych przez użytkowników.

Ponadto Treści znajdujące się w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością Hacker Tips lub są używane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub osobistych, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

7. Dozwolone zastosowania

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi:

0.1. W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe lub regulacje.

0.2. W celu wykorzystania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystania lub wyrządzenia szkody małoletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści lub w inny sposób.

0.3. Przesyłanie lub nabywanie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym "wiadomości-śmieci", "listów łańcuchowych", "spamu" lub innych podobnych nagabywania.

0.4. Podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub innej osoby lub podmiotu lub próbować podszywać się pod firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych osób lub w jakikolwiek sposób jest nielegalny, groźny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością.

0.6. Angażowanie się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie z Usługi lub które, zgodnie z ustaleniami, mogą zaszkodzić lub narazić Firmę lub użytkowników Serwisu lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie:

0.1. Korzystaj z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub zakłócić Korzystanie z Usługi przez inne strony lub zakłócać korzystanie z Usługi przez inne strony, w tym zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0.2. Używaj dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków, aby uzyskać dostęp do Usługi w dowolnym celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Serwisie.

0.3. W celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Serwisie lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody należy korzystać z dowolnego procesu ręcznego.

0.4. Używaj dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Usługi.

0.5. Wprowadzenie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie szkodliwe.

0.6. Podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkodzenia lub zakłócania jakichkolwiek części Usługi, serwera, na którym Usługa jest przechowywana, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Usługą.

0.7. Usługa ataku za pośrednictwem ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi".

0.8. Podejmij wszelkie działania, które mogą zaszkodzić lub sfałszować rating Firmy.

0.9. W przeciwnym razie próbować zakłócać prawidłowe działanie Serwisu.

8. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych Usługodawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

9. Zakaz używania przez osoby niepełnoletnie

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do celów dostępu i korzystania z niej przez osoby mające co najmniej osiemnaście (18) lat. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat i masz pełne uprawnienia, prawo i zdolność do zawarcia niniejszej umowy i przestrzegania wszystkich warunków. Jeśli nie masz co osiemnaście (18) lat, nie możesz zarówno korzystać z Usługi, jak i korzystania z niej.

10. Konta

Tworząc u nas konto, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat i że informacje, które nam przekazujesz, są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niedokładne, niekompletne lub przestarzałe informacje mogą skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi ograniczenia dostępu do komputera i/lub konta. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania podejmowane w ramach jego konta i/lub hasła, niezależnie od tego, czy hasło użytkownika pochodzi z naszej Usługi, czy usługi innej firmy. Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub który nie jest legalnie dostępny do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia. Nie wolno używać jako nazwy użytkownika żadnej nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

11. Własność intelektualna

usługi i jej oryginalnej zawartości (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Hacker Tips i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami obowiązującymi w innych krajach. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Hacker Tips.

12. Polityka dotycząca praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia, że Treści publikowane w Serwisie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej ("Naruszenie") jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym w imieniu jednego z nich i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prześlij swoje roszczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do [email protected], z tematem: "Naruszenie praw autorskich" i załącz w swoim roszczeniu szczegółowy opis domniemanego naruszenia, jak opisano poniżej, w punkcie "Powiadomienie DMCA i procedura roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich"

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria adwokackie) za nieprawdziwość lub roszczenia w złej wierze dotyczące naruszenia jakichkolwiek Treści znalezionych na i/lub za pośrednictwem Usługi na podstawie praw autorskich.

13. Zawiadomienie DMCA i procedura dotycząca roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Użytkownik może przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi praw autorskich następujące informacje na piśmie (.C więcej szczegółów na piśmie:

0.1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

0.2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które użytkownik twierdzi, że został naruszony, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) miejsca, w którym istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim;

0.3. identyfikacja adresu URL lub innej konkretnej lokalizacji w Serwisie, w której znajduje się materiał, który, jak twierdzisz, narusza prawo;

0.4. twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

0.5. oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

0.6. oświadczenie złożone pod rygołem za składanie zeznań, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej na [email protected]

14. Raportowanie błędów i opinie

Użytkownik może przekazywać nam bezpośrednio w [email protected] lub za pośrednictwem witryn i narzędzi stron trzecich z informacjami i opiniami dotyczącymi błędów, sugestii dotyczących ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych kwestii związanych z naszą Usługą ("Opinie"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) nie będzie przechowywać, nabywać ani dochodzić żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw, tytułów lub udziałów w Opinii; (ii) Spółka może mieć pomysły rozwojowe podobne do Opinii; (iii) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani informacji zastrzeżonych od Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (iv) Spółka nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii. W przypadku, gdy przeniesienie własności do Opinii nie jest możliwe ze względu na obowiązujące obowiązujące przepisy prawa, użytkownik udziela Firmie i jej podmiotom powiązanym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnych, bezpłatnych, podlegania sublicencjonowaniu, nieograniczonego i wieczystego prawa do użytkowania (w tym kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, rozpowszechniania i komercjalizacji) Opinii w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu.

15. Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Hacker Tips.

Hacker Tips nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług osób trzecich. Nie gwarantujemy oferty żadnej z tych podmiotów/osób fizycznych ani ich stron internetowych.

Na przykład zarysowane Warunki użytkowania zostały utworzone przy użyciu PolicyMaker.io, bezpłatnej aplikacji internetowej do generowania wysokiej jakości dokumentów prawnych. PolicyMaker's Terms generator warunków jest łatwym w użyciu darmowym narzędziem do tworzenia doskonałego standardowego szablonu Warunków Korzystania z Usługi dla strony internetowej, bloga, sklepu e-commerce lub aplikacji.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE LUB RZEKOMO SPOWODOWANE PRZEZ LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB POLEGANIEM NA TAKICH TREŚCIACH, TOWARACH LUB USŁUGACH DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM TAKICH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG OSÓB TRZECICH.

ZDECYDOWANIE ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ODWIEDZANYCH WITRYN LUB USŁUG STRON TRZECICH.

16. Zrzeczenie się gwarancji

USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA ICH USŁUG ANI INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH OD NAS ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI NIKT ZWIĄZANY Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ SKORYGOWANE, ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY JE UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIK BĘDZIE PRZECHOWYWAĆ NAS I NASZYCH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW NIESZKODLIWYCH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKA ZOSTANIE WNIESIONA (W TYM HONORARIA ADWOKACKIE I WSZELKIE ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY I KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I ARBITRAŻOWEGO, LUB NA ROZPRAWIE LUB W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE SĄDOWE LUB ARBITRAŻOWE), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O POSTĘPOWANIE SĄDOWE LUB ARBITRAŻOWE). , ZANIEDBANIE LUB INNE DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE LUB WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY I WSZELKIE NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK FEDERALNYCH, STANOWYCH LUB LOKALNYCH PRZEPISÓW, USTAW, ZASAD LUB PRZEPISÓW, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, JEŚLI ISTNIEJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ STWIERDZONA PRZEZ SPÓŁKĘ, BĘDZIE ONA OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI I W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE SZKODY WYNIKOWEJ LUB KARNEJ. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC UPRZEDNIE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

18. Rozwiązanie umowy

Możemy zamknąć lub zawiesić twoje konto i zakazać dostępu do Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, według własnego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z naruszeniem Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

19. Prawo spółek

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem rosji, które obowiązujące prawo ma zastosowanie do porozumienia bez względu na jej przepisy kolizyjne.

Nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

20. Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów, które świadczymy za pośrednictwem Usługi, według własnego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Usługi jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi do użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

21. Zmiany warunków

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że często sprawdzasz tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub z niej korzystać po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś już upoważniony do korzystania z Usługi.

22. Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku lub warunku określone w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a jakiekolwiek nieuchwalenie przez Spółkę prawa lub postanowienia na warunkach nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimum, tak aby pozostałe postanowienia Warunków pozostały w pełnej mocy.

23. Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZGADZA SIĘ BYĆ NIMI ZWIĄZANY.

24. Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesłanie opinii, komentarzy, próśb o pomoc techniczną przez e-mail: [email protected]m.